Toolbar
25 okt 2014

Vegprosjektet er på førsteprioritet og ble vedtatt i Fylkestinget i 2005, da med plan om ferdigstillelse i 2015. Siden er det jobbet med planlegging og endelig finansiering. Etter nødvendige reguleringsplaner var ferdige og finansieringsplan var på plass vedtok Fylkestinget i 2013 oppstart av prosjektet som skal knytte 6 øysamfunn og fastlandet sammen og dermed knytte Sandøy kommune fysisk sammen med Haram kommune. Prosjektet består av tre undersjøiske tuneller og en bro. Det vil avløse tre ferger, en hurtigbåt og en ambulansebåt. Dette er med på å gi prosjektet en meget god miljøgevinst. Stortinget godkjente i 2011 start av forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. På øyene og i kommunen for øvrig er det en omfattende og internasjonal industri som er svært avhengig av bedre infrastruktur og større bo- og arbeidsregion.

Planstatus:

* Reguleringsplaner er ferdige og godkjente.

* Omfattende arkeologi er i gang. 

* Detaljprosjektering av bro blir nå lagt ut på anbud.

* Detaljprosjektering av tuneller og veier, samt grunnerverv pågår nå i Statens Vegvesen.

* Fylkestinget har vedtatt at anbudene for bygging skal være klare for utlysing umiddelbart etter Stortingets endelige godkjenning (etter KS-2 som nå er i gang). Dette ligger an til å skje før sommeren 2015.

* Byggestart kan skje høsten 2015

Finansiering:

Finansiering er basert på bompenger, overføring av RDA-midler, fylkeskommunalt bompengelån med rentekompensasjon, samt kommunale og private innskudd.

* Bompenger. Stortinget vedtok i 2010 forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. Fra 1. januar 2014 er det innkrevd bompenger på to ferger, og fra 1. januar 2015 starter innkreving på to nye ferger. Innkrevingen pr. dato går som ventet, og som lagt til grunn i finansieringsplan.

* RDA midlene som er lagt inn i finansiering er på flere hundre millioner og står nå plassert på konto med gunstige vilkår. Etter vedtaket om oppstart er ordningen utvidet med flere år, og det er foreslått at skipsverft kan bli tatt med i ordningen. 

* Rentekompensasjon 1. Etter vedtaket om bygging er rentekompensasjonsordningen videreført og utvidet fra 131 til 181 mill NOK pr. år. Fylkestinget har vedtatt at dette skal gå til Nordøyvegen.

* Rentekompensasjon 2. Regjeringen har annonsert rentekompensasjon for bompengelån. Før ordningen trer i kraft, er det lov å benytte rentesats i planleggingen tilsvarende statsobligasjonsrente + 0,5%. Dette tilsvarer nå ca. 3%. I finansieringsplan lagt til grunn i fylkestingets vedtak er det benyttet 6,5% rente.

* Fergeavløsingsmidler. I finansieringen var det lagt til grunn avløsning av tre ferger og en hurtigbåt. I fylkestingsvedtaket er det lagt til grunn 30 år med fergeavløsningsmidler. Dette er forankret i Kommuneproposisjon av 2010, hvor det heter: "Refusjon kan utbetales til bompengeselskap i inntil 30 år". Videre: "Ordningen får ingen konsekvenser for fylkene ved overtagelse av dagens øvrige riksvegnett". Videre: "For prosjekt som er planlagt åpnet for trafikk etter 2010, inngår midlene i rammen til kjøp av fergetjenester som også overføres fylkene". Forutsetningene må derfor betraktes å være på plass. I tillegg signaliseres det av alle parti at ved behandling av Kommuneproposisjon for 2015 at ordningen skal utvides til å gjelde i inntil 40 år. 

* Kommunale innskudd er bl.a. basert på avsatte fond. Godkjenning og metode for innbetaling er foretatt.

* Private innskudd er foretatt og pengene tilgjengelig.

Som beskrevet over ser vi at finansieringsplan nå ser ut til å bli betydelig gunstigere for Nordøyvegen enn det som er lagt til grunn i Fylkestingets vedtak. 

Kommunerevisjonen har som uavhengig aktør gått gjennom finansieringsplan og utalt: Finansieringsplanen er særdeles robust og realisering av Nordøyvegen vil bli en meget lønnsom investering for Fylkeskommunen. Det er her spesielt lagt vekt på sikkerhet for lavere rente en 6,5% på bompengelånet.

Da forsinkelser kan betraktes som det mest kostnadsdrivende element vil det være særs viktig å komme i gang med bygging så raskt som mulig.

 

Nordøyvegen AS, oktober 2014.

 

Nordøyvegen AS, oktober 2014.

 

 

Rangere denne artiklen
(0 stemmer)
Last modified on onsdag, 03 august 2016 14:59

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media

2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010