Toolbar
 • Layout
  Linear Layout
  Grid Layout
Displaying items by tag: Nordøyvegen

Status for planlegging og finansiering av Nordøyvegen (FV-659)

Vegprosjektet er på førsteprioritet og ble vedtatt i Fylkestinget i 2005, da med plan om ferdigstillelse i 2015. Siden er det jobbet med planlegging og endelig finansiering. Etter nødvendige reguleringsplaner var ferdige og finansieringsplan var på plass vedtok Fylkestinget i 2013 oppstart av prosjektet som skal knytte 6 øysamfunn og fastlandet sammen og dermed knytte Sandøy kommune fysisk sammen med Haram kommune. Prosjektet består av tre undersjøiske tuneller og en bro. Det vil avløse tre ferger, en hurtigbåt og en ambulansebåt. Dette er med på å gi prosjektet en meget god miljøgevinst. Stortinget godkjente i 2011 start av forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. På øyene og i kommunen for øvrig er det en omfattende og internasjonal industri som er svært avhengig av bedre infrastruktur og større bo- og arbeidsregion.

Planstatus:

Reguleringsplaner er ferdige og godkjente. Rapportering og siste grunnerverv pågår nå.

 • Regulering for masseuttak fra Bjørnøya pågår nå. Ingen problemer forventes.
 •  Omfattende arkeologi er i gang. Siste fase på Flemsøya er ferdig i 2015. 
 • Detaljprosjektering av broene igangsatt januar 2015 etter ekstern anbudsrunde. 
 • Norconsult fikk oppdraget. Konseptvalg for hovedbru i midten av Juni 2015. Detaljprosjektering til sommer 2016. Mest sannsynlig konsept er betong- eller stålbru. Brua vurderes forlenget for å redusere behov for masse, samt kortere byggetid.
 • Statens Vegvesen står selv for prosjektering av lavbruer (Hamnaskjersundet, etc.).
 • Detaljprosjektering av tuneller og veier, samt grunnerverv pågår nå i Statens Vegvesen.
 • Tekniske detaljer for Haramsfjordtunnelen er nå til godkjenning i Vegdirektoratet. Trolig blir denne startet først.
 • Produksjon av tekniske tegninger av bygg, etc. er i startfasen.
 • Fylkestinget har vedtatt at anbudene for bygging skal være klare for utlysing umiddelbart etter Stortingets endelige godkjenning. Dette ligger an til å skje sent på høsten / tidlig vinter 2015.
 •  I økonomiplan til Fylket er det lagt inn 20 mill. til oppstart og 50 mill. til planarbeid i 2015.
 •  KS-2 (kvalitetssikring) startet januar 2015. Utføres av Det Norske Veritas. Forventes ferdig tidlig juni 2015.
 • Vegvesen og konsulenter har hatt innsyn, og venter ingen ubehagelige overraskelser.
 • Ny prosjektleder i Statens Vegvesen er ansatt. HMS-rådgiver i ½ stilling er ansatt. Stillingen som byggeleder for Lepsøybrua er fortsatt ikke besatt.
 • Byggestart ligger an til å skje våren 2016, noe avhengig av anbudsstrategi. Hvis man velger et samlet stort anbud samtidig vil dette forsinke oppstart noen måneder. Bransjen har blitt innledende orientert om prosjektet. For plandokumenter se: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv659nordoyvegen 

Finansiering:

Finansiering er basert på bompenger, overføring av RDA-midler, fylkeskommunalt bompengelån med rentekompensasjon, samt kommunale og private innskudd.

 • Bompenger. Stortinget vedtok i 2010 forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. Fra 1. mars 2014 er det innkrevd bompenger på to ferger, og fra 1. januar 2015 starter innkreving på to nye ferger. Innkrevingen pr. dato går som ventet, og som lagt til grunn i finansieringsplan. Samlet kommer det inn vel 200 000 NOK pr. mnd. Trafikken i rute 21 har økt med 15% etter nyttår. Økningen er allerede på linje med det som Vegvesenet la til grunn for fergeavløsningen.
 • RDA midlene som er lagt inn i finansiering er på flere hundre millioner og står nå plassert på konto med gunstige vilkår. Etter vedtaket om oppstart er ordningen utvidet med flere år, og det er foreslått at skipsverft kan bli tatt med i ordningen. 
 • Rentekompensasjon 1. Etter vedtaket om bygging er rentekompensasjonsordningen videreført og utvidet fra 131 til 181mill. NOK pr. år. Fylkestinget har vedtatt at dette skal gå til Nordøyvegen.
 • Rentekompensasjon 2. Regjeringen har annonsert rentekompensasjon for bompengelån. Før ordningen trer i kraft, er det lov å benytte rentesats i planleggingen tilsvarende statsobligasjonsrente + 0,5%. Dette tilsvarer nå ca. 3%. I finansieringsplan lagt til grunn i fylkestingets vedtak er det benyttet 6,5% rente. 
 • Fergeavløsingsmidler. I finansieringen var det lagt til grunn avløsning av tre ferger og en hurtigbåt. I fylkestingsvedtaket er det lagt til grunn 30 år med fergeavløsningsmidler. Dette er forankret i Kommuneproposisjon av 2010. I den nye proposisjonen som blir vedtatt i Stortinget i juni 2015 sikres dette ved gyldighet på fylkesveger, og med varighet inntil 40år. Denne særdeles viktige forutsetningene må derfor nå betraktes å være på plass. Nøyaktig årlig sum og prinsipp er ikke helt avklart. Fylkets årlige utgifter til ferge og hurtigbåt er i dag på ca. 80 mill. NOK. Kompensasjon vil bli en god del lavere da vedlikehold av veier skal trekkes fra. Fremtidig økning i kostnad for ferger ventes å ligge på 45 – 50% i løpet av få år, bl.a. på grunn av nye miljøkrav.
 •  Kommunale innskudd er bl.a. basert på avsatte fond. Godkjenning og metode for innbetaling er foretatt.
 • Private innskudd (I.P. Huse) er foretatt og pengene er tilgjengelig.

Tidligere avsatte midler for bygging/utbedring av tre nye fergekaier vil inngå i finansieringen av vegen.

Som beskrevet over ser vi at finansieringsplan nå ser ut til å bli gunstigere for Nordøyvegen enn det som er lagt til grunn i Fylkestingets vedtak. Finansieringsplanen skal gjennomgås og oppdateres før bompengevedtak i Stortinget høsten 2015 (pga. krav til at grunnlag skal være mindre enn et år).

Kommunerevisjonen har som uavhengig aktør tidligere gått gjennom finansieringsplan og utalt: Finansieringsplanen er særdeles robust og realisering av Nordøyvegen vil bli en meget lønnsom investering for Fylkeskommunen. Det er her spesielt lagt vekt på sikkerhet for lavere rente en 6,5% på bompengelånet.

 Penge til Nordøyvegen vil ikke kunne benyttes til andre vegprosjekt og vil bidra til store innsparinger for Fylkeskommunen i løpet av relativt kort tid

 

Side 2 av 2

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media

2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010